Logo-pl

POLSKI

O nas

Promowanie zrównoważonego rozwoju stała się najważniejszym wyzwaniem mieszkańcy powierzchni Ziemi. Wszyscy, którzy rozumieją i są gotowi uczestniczyć w budowaniu świata, z poszanowaniem środowiska i przyrody muszą się razem. Seniorzy mają ważną rolę do odegrania w tym działaniu - doświadczenie, znajomość tradycji i kultury, zrównoważony postrzeganie rzeczywistości to cechy, które mogą w znacznym stopniu przyczynić do ochrony Ziemi.

Ambicją projektu EcoSynergy50plus jest stworzenie, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, międzynarodowej sieci współpracy wśród seniorów i synergii ich wiedzy i działalności w dziedzinach związanych z ochroną środowiska i edukacji ekologicznej. W tym sensie projekt jest innowacyjny.
Każdy z 12 seniorów - ochotników starszych spędzi 3 tygodnie w organizacji partnera i będzie wspierać go poprzez działania proekologiczne, dzieląc się swoją wiedzę, kompetencje a także zwiększając swoje umiejętności i wiedzę na temat nowego kraju i środowiska. Seniorzy będą uczestniczyć w organizowaniu środowiskowych festiwale, programy i działania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody.

O naszych organizacjach

Sie80x80 Df924d350cc7365457ab2ded893c7fa9

Społeczny Instytut Ekologiczny (SIE) założyła w 1990 roku grupa osób, które zdawały sobie sprawę z rosnących zagrożeń dla środowiska i doceniały znaczenie lokalnych inicjatyw w procesie ekorozwoju.Społeczny Instytut Ekologiczny (SIE) założyła w 1990 roku grupa osób, które zdawały sobie sprawę z rosnących zagrożeń dla środowiska i doceniały znaczenie lokalnych inicjatyw w procesie ekorozwoju.

SIE jest stowarzyszeniem non profit, organizacją pożytku publicznego.

Wśród statutowych celów organizacji znajdują się m.in. działania na rzecz ekologii i budowania społecznego poparcia dla zrównoważonego rozwoju i ochrony różnorodności biologicznej, szczególnie obszarów wiejskich, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego; działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, prowadzenie i wspieranie różnych form edukacji ekologicznej; upowszechnianie oraz ochrona praw i interesów konsumentów; rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami i narodami.

Społeczny Instytut Ekologiczny współpracuje z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, uczelniami, instytutami i ośrodkami naukowymi, zwłaszcza w w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w rolnictwie oraz zagrożeń wynikającymi ze stosowania GMO i pestycydów.

SIE należy do Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Koalicji na Rzecz Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego, Koalicji Klimatycznej, PAN-Europe, WECF (Kobiety w Europie dla Wspólnej Przyszłości), The International Ecotourism Society (Międzynarodowe Towarzystwo Ekoturystyczne).

SIĘ współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem Zielone Mazowsze, Stowarzyszeniem Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND, MROEE, Heifer Project International, ośrodkami doradztwa rolniczego, Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego, Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Instytutem Zootechniki.

Publikuje kwartalnik „Biuletyn Niecodzienny Spraw Ekologicznych”, tematyczne zeszyty z serii „Biblioteczka SIE”, raporty, plakaty, ulotki.

Więcej informacji: www.sie.org.pl

E.M.P. Walczący ekolodzy w zachodniej Grecji Zolwik

Ekologiczny Ruch Patra (E.M.P.) to jedna z najbardziej znanych greckich organizacji pozarządowych, która powstała z inicjatywy grupy ludzi zaangażowanych w ochronę środowiska, przekonanych o tym, że najlepszą (i jedyną) drogą jego ochrony jest świadomość ekologiczna obywateli oraz wspólne działanie.
Stowarzyszenie powstało w kwietniu 1986 roku po katastrofie w Czarnobylu – jako swoisty społeczny protest przeciwko braku informacji i braku kontroli społeczeństwa nad decyzjami dotyczącymi środowiska podejmowanymi przez rządy.
Celem organizacji jest rozpowszechnianie informacje nt. zagrożeń dla środowiska, edukacja ekologiczna i aktywizowanie obywateli w sprawach dotyczących środowiska.
Najważniejszą zasadą organizacji jest jej polityczna niezależność. Działalność organizacji finansowana jest przez składki członkowskie, ponadto członkowie realizują projekty w ramach współpracy z samorządem, organizują wycieczki krajoznawcze, prowadzą zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
Wszyscy członkowie mają równe prawa i obowiązki. Składający się z pięciu członków Komitet (jego skład zmienia się co pół roku) koordynuje działania organizacji. Głównym organem decyzyjnym jest Konferencja Członków, która odbywa się w każdy poniedziałek w siedzibie organizacji przy ul. Vyronos 20a.
Organizacja ma na swoim koncie wiele wydarzeń promujących ekologiczną żywność, prowadzi akcje edukacyjne i kampanie informacyjne nt. pestycydów, transportu publicznego, segregacji śmieci, ograniczenie hałasu w strefie portu. Szczególną wagę przykłada do działań i kampanii, których celem jest zachowanie i ochrona zielonych stref w Patras, obszarów górskich, mokradeł Agia, lasów Strofilia, Parku Narodowego.

Więcej informacji na stronie organizacji - http://www.oikipa.gr

Luxx

LUXX
Założone w 2000 roku, jego główny cel zawiera się w motto: „Motywujemy do wykorzystania odnawialnych źródeł energii, oferujemy doradztwo i edukację, by ludzie mogli wybierać".


Kreatywny zespół składający się z ekspertów ochrony środowiska, doradców, biologów, inżynierów, dziennikarzy i IT-ekspertów gwarantuje profesjonalne i praktyczne doradztwo i zarządzanie projektami w dziedzinach dotyczących zrównoważonego rozwoju. Zespół stara się, by ta często trudna wiedza przekazywana była w sposób przystępny dla szerokiej publiczności.

Skonstruowany przez LuXX e.V. „Solar-info-Mobil" – (mobilna platforma informacyjno-demonstracyjna systemów solarnych) informuje od 2002 r. na festynach, targach i innych wydarzeniach o metodach oszczędzania energii i stosowaniu odnawialnych źródeł energii.
Stowarzyszenie nie prowadziło dotąd programów międzynarodowej wymiany wolontariuszy, ale jego członkowie mają długoletnie doświadczenie w zakresie wolontariatu.

Przewodnicząca - Sabine Bruckmann - jest od roku 1990 zaangażowana społecznie w działania różnych organizacji pozarządowych. Jako dyplomowany biolog i doradca ochrony środowiska zajmowała się od 1989 roku akcją wolontariuszy, którzy prowadzili badania wpływu codziennych czynności na stan środowiska, a szczególnie wody pitnej. Pracuje z różnymi grupami społecznymi, na poziomie krajowym i międzynarodowym, pomagając im w budowaniu i wzmacnianiu regionalnych sieci współpracy. Przykładem jest sieć UNSER LAND, która obejmuje 10 solidarnościowych społeczności w 11 okręgach wokół Monachium oraz miasto Monachium.

Działanie Stowarzyszenia jest możliwe przede wszystkim dzięki zaangażowaniu społecznemu wielu ludzi, którzy postawili sobie za cel ekorozwój swojego regionu, którzy wiedzą, że siła polega na wspólnym działaniu.

Troy Cultural Association (Troya Kultur Dernegi)

Troyjest organizacją non-profit, która wspiera i promuje inicjatywy kulturalne i ekologiczne w Canakkale oferując fachową pomoc w rozmaitych imprezach, akcjach kulturalnych i ekologicznych. Organizacja łączy działania osób zajmujących się sztuką, kulturą, tradycją ale też ochroną środowiska i przyrody. Jej celem są działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i społeczeństwa obywatelskiego. Projekty realizowane są z udziałem wolontariuszy, zarówno młodych, jak i starszych. Młodzi pomagają w organizacji technicznej, starsi dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Pracują na stoiskach, w warsztatach, seminariach i konferencjach. W najbliższych planach organizacji jest projekt dot. promocji ogrodów różnorodności na miejskich balkonach. Wolontariusze angażują się również w organizację dużego wydarzenia biennale kultury, sztuki, tradycji i ekologii. Do tej pory nie brali w nim udział Polacy, ale jest nadzieja, że realizowany projekt wolontariatu seniorów będzie pierwszym krokiem w nawiązaniu współpracy między organizacjami i między wolontariuszami w Polsce i Turcji.
Siedziba organizacji znajduje się w centrum miasta Canakkale, jednak ponieważ wokół miasta rozpościerają się tereny rolnicze to wiele projektów realizowanych jest z udziałem społeczności wiejskich. Troya Kultur Dernegi buduje kulturalno-ekologiczny pomost między ludźmi w mieście i w regionie.

Spes LogoSPES Zukunftsakademie (Austria) 

prowadzi m.in. Bank Czasu 55+, czyli sąsiedzką pomoc opartą na wzajemności. Godziny są księgowane na tzw. kontach czasu. Celem banku jest wsparcie, które pomaga jak najdłużej żyć samodzielnie w miejscu zamieszkania. Ta forma obejmuje drobne usługi i pomoc we wszystkich dziedzinach np. przy pracach domowych, w ogrodzie, przy zwierzętach domowych, w zakupach, w korespondencji. SPES prowadzi też liczne zajęcia, kursy i szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wielokierunkowo wspiera rodziny.
www.spes.co.at

MobileducationStowarzyszenie Mobileducation (Szwecja) 

stawia sobie za cel pomoc seniorom w aktywnym uczestnictwie w świecie cyfrowym, dzięki m.in. korzystaniu ze smartfonów i tabletów (Szwecja znajduje się w czołówce państw wykorzystujących powszechnie technologie informatyczne i komunikacyjne). Organizacja prowadzi kursy dotyczące np. używania tabletów w życiu codziennym czy korzystania z mediów społecznościowych. Używane przez Mobileducation aplikacje i inne narzędzia odpowiadają potrzebom seniorów.
www.mobileducation.eu